Vineet Singh
92.4%
Simran Yadav
78.8%
Simvam Pal
78.6%